Quick Links
Skip to main contentSkip to navigation

Educational Service Unit #13

Working...

Ajax Loading Image

 

College Algebra

January 4, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ZTRkZTlmZjkxNjVhMjdjN2Y5MWNjMzFlYjI2OWI5ZDQ

 

January 10, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=OWVlYjYxNTU5MzYzNjE3NTVlOGYzOGY3MTE3ZTc3ZmM

 

January 11, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=N2EyMDlkZDU5ZDU4MmFlZTYyZjFkYjQ4MTcxYjM4YTE

 

January 16, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ZjE4NzRjNGM2NDVlMTUxODZiMGNkZjdiMTI2MGVmNjU

 

January 23, 2017 

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MzEwNmYxZTE0ZmViZTMxYWFiMDkyYTgyODAyYTA3Mzc

 

January 26, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NmZjNmVhMTlkMTM2MTZmZWEzNmFjYmVjMDFhYTk1YjU

 

January 30, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NGYwZDc2MDVmMzY0MzQ3NGNhZjkxMzc1ZWYxYzM0NDg

 

January 31, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NTEwZDdhOTcwNDY3OTU2YjU3OTkwMGU3YzU2MzVjZGE

 

February 6, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NzU3MjVlMTI1ZjYxNjRjYmJlYjljNGVjNDFjZGNhOWM

 

February 7, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=YmFmNTExN2NhOGNmMGY4OThkYmFjODEwMjMyYjdlOTI

 

February 21, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=OTIxNDlmZTY5MDhlZGIzOGE4OGExZjU4MDVhZGM2ZTM

 

February 22, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ZmVkYzgzZWZjZDBmY2E1ODBhNDFhMjlmZDZiZDliOGE

 

March 6, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=Nzc3MTA1YjQwZWJhYjE5ZTdkZjMyMjcyN2I0ZTdjZTA

 

March 13, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=YWQxYTI1ZTc3MzVmZGE2ZmIxZDAxZGMwODc4NmZkZTQ

 

March 29, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NmNkNDgwNDRmNjZlN2ZiNTJjY2Q2MjYxZmRkMDZhZTk

April 3, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NTkxZmI2NjA1YWY4NmExYTRiYjcwMTNkMTgwZTEyZjY

 

April 6, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=Y2M1MDdjYTMwOTAwMzY3YTM0YzUwM2YxMjhkNjg2M2Y

April 18, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ZjZlNGY0NDcwZWExNzI3ZDhhYjhiZDQ1OWE2ZDVmNmY

April 20, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MWRlNGFhYWRlZDVhMDA2NjBjODQyNTMxNWY1NGJjMmY

 

September 6, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=Nzc2N2RiNjY4MmM4ZmI0ODZmZDdkMGExZGE1N2M4NTA

 

September 13, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MDk2NDRkM2Q4ZWUzN2MxMTVhNmMyZDU1Y2QxOTg5ZmY

October 5, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=OWE4YzM3YzQ4NmQ0MTg4YWQ2Y2VmMGMxZmEyOTBhNjM

October 10, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ZmMwZDQzOTBiODlkMWQyOTljNWE2OTdkNzA5MDU1MDk

October 17, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MWY3MWIzYTc4NzMxZTA1ZGM1M2E0ZWI5OTI1MTI0Nzc

October 18, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=YzMwOTcyYTI4NjkzYTJlZDZjMzlhNDg2MDczYzk1ODA

October 19, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=YjRjOTA1OWMwMDA5Y2E0NDQyMGRlNWMwMDUxYjk3MjQ

October 24, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=OTUwNmVjYjMwZjc5NjU2NmE1NTU4MzM5MDdkMTI5ZmM

October 31, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=N2RlZDA3NWZjN2YyNWZlNjk2YzM3ZWUxMTY1NjU2ZjY

November 6, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=Y2FhMTdjNGYyYTViODYzMjUxMDA3YWNiNThmZTFjMDE

November 9, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=OTNjMWFiNjRhYzFlOWE3YzU1YTZhY2NkNjkzOGVlYWM

November 16, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MTQ1NmJlOTQ5N2Y1Zjg3NzI2Nzc0NzY5Y2M1OWFiODg

November 20, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=YmNiZWVmZDU2NDdmZmRjMDdiNTFhMjYxNjk3YzllZmI

November 21, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NGVlODRjYWUzNDNkNGRiZTYyODhkMjdiZTgwMDdmMDY

December 4, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MGNmNWY4ZjhjYTAwOTBlZjIxMzc3ZjYxZWJiZjc1ZWM1

December 6, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NWY3ZTI2ODQ0ZmMwMTRjNzgxMTEwMGU5YmY1ODMzYTY

December 13, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=Y2YxZWM4Zjc1OGY1ZTBlMGE3YThhZmQ4YzgzNzZlYjY

January 8, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=Y2MyYWM0MTU3MjAwZTc0YTc5ZmYzNjhiOWIxNjUyYzU

January 10, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NDZlZGM4ZTUyZmMwYTkxNmMyMzM0Njc5YThiZDUzYzE

January 15, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MGNhZjcxZDY4YjllOThmNzQxMjU4OGFiNWExMzNiNTQ

January 23, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MTZhOGY4ZjU4YWY1Mjk4ODE2ZTc0MTlhNjUwZWEyMjQ

January 25, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MGM1ZjBhNjZjZWM2OTYzMzk1OGM1ZmI0NDZmZjIyNTE

February 1, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=YWEzOTQ4MzQ2Y2MyNzYwZjQ0NjJhMzllMDAwZDNhNDg

February 8, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ZGUyOGEwNGU3NTQzNmU3N2VlNjI2MmNlZTY2ZWQyODg

February 13, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ZWM1Y2IxODliNTA0MWM3YmU3ZTQ4NzQ3ZTBiOTRiODE

February 22, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=OGZiYTg2MTY1ZWQzZDZhNzk5MmZiNTQyNWYxZWU3OWU

March 5, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=M2YxYjNhOWFlYzRkZjQ3YWE1NDRmYzRiZjUzZGU2YTI

March 7, 2018 part one

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MDk1MWY0YzM3ODhkNWEyNjJhZDU3N2M5ZGJlYTZiODM

March 7, 2018 part two

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MTJhMTMwODViMzZjNmRlMDg2MzMyYjQyZTE3MWY5MDE

March 8, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ZjFmZmZkNTY0MDgzYjE5ZGZmZDMyNTZmNDhjY2ZmOTg

March 13, 2108

https://live.myvrspot.com/iframe?v=N2I0YWQyNmU2ZjNjNmYxNmI4MDJmNDFkNTFkODQ0MTE

March 20, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NDY1ZWE2OWUxZTA4Y2UwYTkzOTYwOTA0M2Y5YzljOWQ

March 22, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MDYxNmJkYWFjNTYyZWE0YjNjNjE4MjlhNDc1ZTlmM2Y

March 26, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MzI3NDlkOGFhZWFkMjE2YzUzNDg0ZGI3Nzk0YTEwMTI

April 9, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NTAxODU0YWU5ZGE3ZjFhOTk0NmYxZGQ5MWQ1OGI2MmM

April 12, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ZjBjM2Y1NTkwYmQwZThhNTBmNGVjMTYwNDBlNDRiOGU

April 16, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=YjlhOWI4MTk2NTdhMzFmZGJmNzI5OTRlNzA0MzVhNzk

April 19, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ZjJhYmJlYzZkYzRiMjBjZTA1MTAzNGNjZjY1MzNkNTA

April 24, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MTVkNzI5NmI3YjE0NTRjNTJiNWEzNDAxNDMzOTk2NGE

May 1, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ODI3Yzg2Y2E3Y2I1MThmNmQxNTJhYTA4MjgzNzg2ZjY

May 3, 2018

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MDczNmZmODYxYzI5YjYwZDllMGRlM2MyYmYxNmIwMWI